Danıştay İdare Davalar Kurulu termik santrallere atık muafiyeti getiren yönetmelik değişikliğine karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Termik santrallere atık muafiyeti getiren ve dip taraması sonucu elde edilen atıkların ikinci sınıf depolama tesislerinde depolanma imkanı veren yönetmelik değişikliklerine karşı açılan davada Danıştay İdare Davalar Kurulu yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Habere göre TMMOB’un açtığı dava sonucu verilen kurul kararında, dava konusu düzenlemelerde hukuka uygunluk bulunmadığı, insan ve çevre sağlığı üzerinde telafisi imkansız veya güç zararlara sebep olacağı belirtildi.

Ne olmuştu?

26 Aralık 2019’da ‘Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Bu yönetmelikle birlikte yıl sonunda kapatılması beklenen termik santrallerin depolamaları gereken atıklar için uymak zorunda oldukları sınır değerler değiştirildi.

Kurumsal akademik rapor alan tesislere, düzenli depolama tesisi onay belgesi ve il müdürlüğü onayı olmaksızın “düzenli depolama” için çevre izin lisans başvurusu yapma hakkı verildi.

Danıştay reddetmişti

Öte yandan dip taramasına ilişkin ise yönetmelikte “Dip taraması faaliyeti sonucunda oluşan dip tarama malzemesi, karada bertarafının sağlanması durumunda ikinci sınıf depolama tesislerinde test edilmeksizin depolanabilir. Bu atıklar, belediye atıklarının depolandığı depolarda depolanamaz” maddesi yer aldı.

Termik santralların önünü açan ve teste tabi tutulmadan atıklarının depolanmasının insan ile çevre sağlığı açısından uygun olmadığını belirten TMMOB yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı. Danıştay yürütmenin durdurulması istemini reddetti. TMMOB’nin yaptığı itirazlar sonucunda İdari Dava Daireleri Kurulu’nca yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Kaynak: Yeşil Gazete